បណ្តាញសង្គម

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុថ្ងៃទី០៣ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុថ្ងៃទី០៣ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨

 

គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ០៣ ដល់ថ្ងៃទី  ០៩ ខែ  កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី០៣ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨