បណ្តាញសង្គម

កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី០៤.កញ្ញាឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៤ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨


ព័ត៍មានកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី04.កញ្ញា.2018ទឹកមានកម្ពស់ =15,31mធៀបកម្ពស់ទឹកម៉ោង7ព្រឹកមិញទឹកស្រក=0,01m (កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន=15,20m)


ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៤ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨