បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១១ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១១ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
គិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 10 .ដល់
ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 11.កញ្ញា.2018ភ្លៀង3/7ក្រុង.ស្រុកពី 2-30mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=15mm
-ស្រុកអូរាំងឳ=2mm
-ស្រុកមេមត់=30mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 24,1 ℃ , Max=30,6 ℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 11.កញ្ញា.2018
ទឹកមានកម្ពស់ =14,66m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក=0,07m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះខ្ពស់ជាង=2,61m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពីលោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១១ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨