បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៨

ខេត្តត្បូងឃ្មុំមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷


1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
គិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 30. ដល់
ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 31.តុលា.2018
ពុំមានភ្លៀងទេ
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 20,3 ℃ , Max=32,3 ℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 31.តុលា.2018
ទឹកមានកម្ពស់ =7,17m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក=0,07m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=1,45m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពីលោកយា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី៣១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៨