បណ្តាញសង្គម

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន​ និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ថ្ងៃទិ៣១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៨

 

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ថ្ងៃទិ៣១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៨

 

 

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី៣១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៨