បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៦ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៨


មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷


1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
គិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 05.ដល់
ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 06.វិច្ឆិកា.2018
ពុំមានភ្លៀងទេ
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 23,7 ℃ , Max=33,1 ℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 06.វិច្ឆិកា.2018
ទឹកមានកម្ពស់ =6,64m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក=0,10m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=1,61m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

 

 

ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃ