បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣០ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ   ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷


 

1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
គិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 29.ដល់
ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 30.វិច្ឆិកា.2018
ភ្លៀង 2 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 1 - 5mm


-ក្រុងសួង=1mm


-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ភ្លៀងក្រៅតម្រង
ពី1 - 5mm


+សីតុណ្ហភាព
-Min= 23,5℃ , Max=31,7℃


2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី30.វិច្ឆិកា.2018


-ទឹកមានកម្ពស់ =5,06m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ 
ទឹកស្រក=0,10m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=1,39m


កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m
ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣០ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៨