បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៦ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨


មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷


1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
គិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី05.ដល់
ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 06.ធ្នូ.2018
ពុំមានភ្លៀងទេ
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 24℃ , Max=32,9℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី06.ធ្នូ.2018
ទឹកមានកម្ពស់ =4,72m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកឡើង=0,04m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=1,38m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m


ដកស្រង់ចេញពីលោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ