បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៧ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៧ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល២៤ម៉ោង
គិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី0៦.ដល់
ម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី 0៧.ធ្នូ.២០១៨
ភ្លៀង ៤ / ៧ ក្រុង.ស្រុក
ពី ២ - ៧មម
-ក្រុងសួង=២មម
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=៧មម
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=៥,២មម
-ស្រុកតំបែរ=៣,៥mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= ២៤,១℃ , Max=៣៤,២℃
២-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី0៧.ធ្នូ.២០១៨
ទឹកមានកម្ពស់ =៤,៧៣មម
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកឡើង=0,0១មម
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=១,៤៧មមកម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = ១៥,២០ម

 


ដកស្រង់ចេញពីលោក យា វឿន មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ