បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៣ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
គិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី12.ដល់
ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 13.ធ្នូ.2018
ពុំមានភ្លៀងទេ
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 23,8℃ , Max=32,2℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី13.ធ្នូ.2018ទឹកមានកម្ពស់ =4,42mធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក=0,04m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=1,66mកម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៣ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨