បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៨ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷
១-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល២៤ម៉ោង
គិតពីម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី១៧.ដល់
ម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី១៨.ធ្នូ.២០១៨
ពុំមានភ្លៀងទេ
+សីតុណ្ហភាព
-Min= ២៣,១℃ , Max=៣២,៣℃
២-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី១៨.ធ្នូ.២០១៨
ទឹកមានកម្ពស់ =៤,១២ម
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក=0,0២ម
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=១,១៨ម
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = ១៥,២០ម


  ដកស្រង់ចេញពីលោក យា វឿន  មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ