បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៩ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៩ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷
១-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល២៤ម៉ោង
គិតពីម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី១៩.ដល់
ម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី ១៩.ធ្នូ.២០១៨
ពុំមានភ្លៀងទេ
+សីតុណ្ហភាព
-Min= ២៣℃ , Max=៣២,៥℃
២-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី១៩.ធ្នូ.២០១៨
ទឹកមានកម្ពស់ =៤,១២មធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកនឹង(ស្មើម្សិលមិញ)
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=១,១០ម  កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ ប្រុងប្រយ័ត្ន = ១៥,២០ម

ដកស្រង់ចេញពីលោកយា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៩ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨