បណ្តាញសង្គម

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី១១ដល់ថ្ងៃទី១៨ខែមេសាឆ្នាំ២០១៩

 

 សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី១១ដល់ថ្ងៃទី១៨ខែមេសាឆ្នាំ២០១៩

 

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមថ្ងៃទី១០ខែមេសាឆ្នាំ២០១៩