បណ្តាញសង្គម

សេចក្ដីជួនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី១៩ខែមេសាឆ្នាំ២០១៩

សេចក្ដីជួនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី១៩ខែមេសាឆ្នាំ២០១៩

 

 ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមថ្ងៃទី១៨ខែមេសាឆ្នាំ២០១៩