បណ្តាញសង្គម

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី២៩ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី០៥ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៩

 សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី២៩ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី០៥ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៩

 

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី២៩មេសាឆ្នាំ២០១៩