បណ្តាញសង្គម

ថ្ងៃទី១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់

 

 

 

 

 

 

 ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ថ្ងៃទី១៧ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧

ការផ្សយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម៖ថ្ងៃទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្មាំ ២០១៧

ថ្ងៃទី១៦ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ថ្ងៃទី១៤ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ 

I-កម្ពស់ទឹកពិនិត្យឃើញថានៅថ្ងៃទី១២-ខែកក្កដា-ឆ្មាំ២០១៧ វេលាម៉ោង០៧ព្រឹក តាមបណ្ដាស្ថានីយជលសាស្រ្ត៖

ឈ្មោះស្ថានីយ         ទឹកមានកម្ពស់   ធៀបម្សិលមិញ   ធៀបឆ្មាំមុន  ធៀបមធ្យម    ទឹកភ្លៀង(មម)    កម្រិតកម្ពស់(ម៉ែត្រ)

                              (ម៉ែត្រ)               (ម៉ែត្រ)             (ម៉ែត្រ)         (ម៉ែត្រ)       11-07-17              ប្រុងប្រយ័ត្ន

១-ទន្លេមេគង្គ-ស្ទឹងត្រែង ៧.១៦          +០.៥៦            +១.១៨        +០.៩៨            n                         ១០.៧០

         (Stung Treng) 

២-ទន្លេមេគង្គ-ក្រចេះ     ១៥.៦៧       +០.៣២             +១.៣៧        +១.៤៣            n                         ២២.០០

           (Kratie)

៣-ទន្លេមេគង្គ-កំពង់ចាម ៩.៦៨          +០.១៤              +០.៧៨        +០.៦៩          ១០.១                  ១៥.២០

        (Kg.Cham)

៤-ទន្លេមេគង្គ-ចតុមុខ     ៥.៦៣         +០.១៣              +០.៥៦        +០.១៣            n                       ១០.៥០

      (Chaktomouk)

៥-ទន្លេមេគង្គ-អ្នកលឿង ៣.៩៨         +០.០៤               +០.៥០        +០.៣១            n                       ៧.៥០

     (Neak Loung)

៦-ទន្លេមេគង្គ-កោះខែល ៥.១៥        +០.១៣               +០.៦២        -០.១០             n                        ៧.៤០

      (Koh Khel)

៧-ទន្លេមេគង្គ-ព្រែកក្ដាម  ៤.៦៣        +០.០៧             +០.៥៧        +០.២២             n                        ៩.៥០

         (Prek Kdam)

៨-បឹងទន្លេសាប             ៣.៣៩       +០.០១

 កំពង់លួង-(Kg Luong)

 

II-កម្ពស់ទឹកព្យាករណ៍សម្រាប់ថ្ងៃទី១៧ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ដល់ថ្ងៃទី ១៩-ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧តាមបណ្ដាស្ថានីយ ជលសាស្រ្ត៖

ឈ្មោះស្ថានីយ               កម្ពស់ទឹកព្យាករណ៍តាមស្ថានីយជលសាស្រ្ត (គិតជាម៉េត្រ)

                                                                              

                                                   ១៧-កក្កដា-២០១៧             ១៨-កក្កដា-២០១៧     ១៩-កក្កដា-២០១៧

១-ទន្លេមេគង្គ-ស្ទឹងត្រែង(Stung Treng)       ៧.៨០                                ៨.១៦                      ៨.៤២                      

២-ទន្លេមេគង្គ- ក្រចេះ-(Kratie)                ១៦.៦៥                              ១៧.៤២                  ១៧.៨៨

៣-ទន្លេមេគង្គ- កំពង់ចាម(Kg.Cham)        ១០.១១                              ១០.៩២                   ១១.៤៩

៤-ទន្លេបាសាក់- ចតុមុខ-(Chaktomouk)      ៥.៨០                                 ៦.១៧                     ៦.៦៨                     

៥-ទន្លេមេគង្គ-អ្នកលឿង(Neak Loung)       ៤.១២                                ៤.៣៩                       ៤.៧៩

៦-ទន្លេបាសាក់-កោះខែល(Koh Khel)        ៥.៣២                                 ៥.៥៨                      ៥.៩៥

៧-ទន្លេសាប-ព្រែកក្ដាម(Prek Kdam)         ៤.៧៩                                 ៥.០៩                      ៥.៥២

ការផ្សាយរបស់ក្រួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី១៦ខែកក្កដាឆ្មាំ២០១៧

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៦ខែកក្កដាឆ្មាំ២០១៧

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៦ខែកក្កដាឆ្មាំ២០១៧
សូមគោរពរាយការណ៏ជូនព័ត៌មាន
ទឹកភ្លៀង , ទឹកទន្លេមេគង្គ និង
សីតុណ្ណភាព ÷

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៦ខែកក្កដាឆ្មាំ២០១៧

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ថ្ងៃទី១៤ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ថ្ងៃទី១៤ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ 

I-កម្ពស់ទឹកពិនិត្យឃើញថានៅថ្ងៃទី១២-ខែកក្កដា-ឆ្មាំ២០១៧ វេលាម៉ោង០៧ព្រឹក តាមបណ្ដាស្ថានីយជលសាស្រ្ត៖

ឈ្មោះស្ថានីយ         ទឹកមានកម្ពស់   ធៀបម្សិលមិញ   ធៀបឆ្មាំមុន  ធៀបមធ្យម    ទឹកភ្លៀង(មម)    កម្រិតកម្ពស់(ម៉ែត្រ)

                              (ម៉ែត្រ)               (ម៉ែត្រ)             (ម៉ែត្រ)         (ម៉ែត្រ)       11-07-17              ប្រុងប្រយ័ត្ន

១-ទន្លេមេគង្គ-ស្ទឹងត្រែង  ៦.៤៧          +០.១០             +០.៣៤        +០.៤៣         ៣.០                    ១០.៧០

         (Stung Treng) 

២-ទន្លេមេគង្គ-ក្រចេះ     ១៥.១៨        +០.១៨             +០.២១        +១.១២          ៦.០                    ២២.០០

           (Kratie)

៣-ទន្លេមេគង្គ-កំពង់ចាម ៩.៣៨          +០.២៥              -០.០២        +០.៥១          ២៩.៨                   ១៥.២០

        (Kg.Cham)

៤-ទន្លេមេគង្គ-ចតុមុខ     ៥.៣៩          +០.១១              +០.១២           ០                  n                       ១០.៥០

      (Chaktomouk)

៥-ទន្លេមេគង្គ-អ្នកលឿង ៣.៨៦         +០.១៤               +០.២២        +០.២៦           ០.៥                   ៧.៥០

     (Neak Loung)

៦-ទន្លេមេគង្គ-កោះខែល ៤.៨០         +០.១៦               +០.២៥        -០.២៨             n                        ៧.៤០

      (Koh Khel)

៧-ទន្លេមេគង្គ-ព្រែកក្ដាម  ៤.៤៦        +០.១៥              +០.២៥        +០.១៦             ៦.៤                   ៩.៥០

         (Prek Kdam)

៨-បឹងទន្លេសាប             ៣.២៧       +០.១០

 កំពង់លួង-(Kg Luong)

 

II-កម្ពស់ទឹកព្យាករណ៍សម្រាប់ថ្ងៃទី១៣ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ដល់ថ្ងៃទី ១៣-ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧តាមបណ្ដាស្ថានីយ ជលសាស្រ្ត៖

ឈ្មោះស្ថានីយ               កម្ពស់ទឹកព្យាករណ៍តាមស្ថានីយជលសាស្រ្ត (គិតជាម៉េត្រ)

                                                                              

                                                   ១៤-កក្កដា-២០១៧             ១៥-កក្កដា-២០១៧     ១៦-កក្កដា-២០១៧

១-ទន្លេមេគង្គ-ស្ទឹងត្រែង(Stung Treng)     ៦.៥៨                                ៦.៦៣                       ៦.៧០                       

២-ទន្លេមេគង្គ- ក្រចេះ-(Kratie)                ១៥.៣៤                              ១៥.៤៤                   ១៥.៥៥

៣-ទន្លេមេគង្គ- កំពង់ចាម(Kg.Cham)          ៩.៥៥                                 ៩.៦៦                     ៩.៧៤

៤-ទន្លេបាសាក់- ចតុមុខ-(Chaktomouk)      ៥.៤៩                                 ៥.៥៧                     ៥.៦៣                      

៥-ទន្លេមេគង្គ-អ្នកលឿង(Neak Loung)       ៣.៩៥                                ៤.០១                       ៤.០៧

៦-ទន្លេបាសាក់-កោះខែល(Koh Khel)        ៥.០៥                                 ៥.១២                      ៥.១៧

៧-ទន្លេសាប-ព្រែកក្ដាម(Prek Kdam)         ៤.៥៦                                 ៤.៦៤                      ៤.៧០

 

ការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឩតុនិយម៖ថ្ងៃទី ១៤ ខែ កក្កដា ឆ្មាំ ២០១៧

ឯកឧត្តម លី ឡេង អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងបុត្រ រួមទាំងមន្រ្តីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំ អបអរសាទរ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ឯកឧត្តម លី ឡេង អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងបុត្រ រួមទាំងមន្រ្តីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំ សូមថ្លែងអំណរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្នុងឱកាសដែលសម្តេច ទទួលបានពានរង្វាន់ PRIX DE LA FONDATION ពីអង្គការវេទិកា CRANS MONTANA នៅទីក្រុងបាសេឡូណា ប្រទេសអេស្ប៉ាញ នាថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧កន្លងទៅនេះ។

អាន​បន្ត៖ ឯកឧត្តម លី ឡេង អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងបុត្រ...

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានអនុញ្ញាតឲ្យបេសកកម្ម Article IV មូលនិធិរូបិយវត្ថុ អន្តរជាតិ (International Monetary Fund) ដែលដឹកនាំដោយលោក ចារកូ ធូរូណិន (Mr. Jarkko Turunen)

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានអនុញ្ញាតឲ្យបេសកកម្ម Article IV មូលនិធិរូបិយវត្ថុ អន្តរជាតិ (International Monetary Fund) ដែលដឹកនាំដោយលោក ចារកូ ធូរូណិន (Mr. Jarkko Turunen)

អាន​បន្ត៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច...

សេចក្កីប្រកាសអាកាសធាតុទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃទី១៣ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ថ្ងៃទី១៣ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ 

អាន​បន្ត៖ សេចក្កីប្រកាសអាកាសធាតុទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃទី១៣ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្ដម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្រ្ដី រដ្ឋមន្រ្ដីការបរទេស

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្ដម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្រ្ដី រដ្ឋមន្រ្ដីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

អាន​បន្ត៖ សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្ដម ប្រាក់...

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃទី១១ខែកក្កដាឆ្មាំ២០១៧(Update)

សូមបងប្អូនប្រជានេសាទ និងអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទាំងអស់ បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបាតុភូតភ្លៀង និងរលក។

អាន​បន្ត៖ ព្យាករណ៍អាកាសធាតុទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃទី១១ខែកក្កដាឆ្មាំ២០១៧(Update)

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១១ខែកក្ដដាឆ្នាំ២០១៧

សូមគោរពរាយការណ៏ជូនព័ត៌មានអាកាសធាតុខេត្តត្បួងឃ្មុំ
ទឹកភ្លៀង , ទឹកទន្លេមេគង្គ និង សីតុណ្ណភាព ÷

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១១ខែកក្ដដាឆ្នាំ២០១៧