បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ 1-ឧតុនិយម +បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោងគិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី02. ដល់ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 03.សីហា.2018ភ្លៀង 7 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 2 - 34mmក្រុងសួង=4mm

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី02ខែសីហាឆ្នាំ2018ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្ត គិតចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី២៣ដល់ម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី២៤ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨

បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្ត គិតចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី២៣ដល់ម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី២៤ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨

អាន​បន្ត៖ បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្ត...

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៤ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨


មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៤ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ថ្ងៃទី១៩ខែកក្កដាឆ្នំា២០១៨÷

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷ថ្ងៃទី៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨

បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨

បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់តាមរាជធានី-ខេត្តគិតចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី០៤ដល់ម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី០៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨

អាន​បន្ត៖ បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២១ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷ថ្ងៃទី២១ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២១ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨

ក្រសួងធនធានទឹក បញ្ជាក់ពីស្ថានភាព​កម្ពស់ទឹកជំនន់​ នៅតាមបណ្តាស្ថានីយ​​ជលសាស្ត្រ ​ប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនានេះ

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងការព្យាករណ៍ពីកម្ពស់ទឹក ប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ដោយបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពកម្ពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រនានា រួមមានស្ថានីយទន្លេមេគង្គ-ស្ទឹងត្រែង, ស្ថានីយទន្លេមេគង្គ-ក្រចេះ, ស្ថានីយទន្លេ មេគង្គ-កំពង់ចាម, ស្ថានីយបាសាក់-ចតុមុខ, ស្ថានីយមេគង្គ-អ្នកលឿង, ស្ថានីយបាសាក់-កោះខែល, ស្ថានីយទន្លេសាប-ព្រែកក្តាម និងបឹងទន្លេសាប-កំពង់លួង។

សូមអានព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងការព្យាករណ៍ពីកម្ពស់ទឹកទាំងស្រុង៖


ដកស្រង់ពី៖ FRESH NEWS

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៦ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨


មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷
1-ឧតុនិយម

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៦ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៨ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨

 »-តាមរបាយការណ៍មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ព័ត៌មានឧតុនិយម ÷

»-បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង គិតពីម៉ោង7ព្រឹក ថ្ងៃទី 17 ដល់ ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 18.ឧសភា .2018

»-ភ្លៀងធ្លាក់ 04/07 ក្រុង.ស្រុក ពី 1 - 65mm

»-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=14mm

»-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=65mm

»-ស្រុកតំបែរភ្លៀងក្រៅតម្រង ពី5 - 10mm

»-ស្រុកពញាក្រែកភ្លៀងក្រៅតម្រង ពី 1 - 5mm

»+សីតុណ្ហភាព -Min= 24,6℃ , Max=33,4 ℃