បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៣ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨


មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៣ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៣ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៧ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៧ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៧ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

ព័ត៍មានកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ ទី24.សីហា.2018

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៤ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨(ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់)

អាន​បន្ត៖ ព័ត៍មានកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ ទី24.សីហា.2018

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ថ្ងៃទី២៤ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ថ្ងៃទី២៤ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុយមថ្ងៃទី២៤ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៤ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៤ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៤ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ ទី23.សីហា.2018


មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ  ព័ត៍មានកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ ទី23.សីហា.2018

អាន​បន្ត៖ កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ ទី23.សីហា.2018

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨


មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ថ្ងៃទី២៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨÷

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២១ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំព័ត៌មានឧតុនិយម និងជលសាស្ត្រថ្ងៃទី២១ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨ ÷

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២១ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៦ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៦ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៦ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨