បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨


មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ថ្ងៃទី២៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨÷

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២១ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំព័ត៌មានឧតុនិយម និងជលសាស្ត្រថ្ងៃទី២១ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨ ÷

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២១ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៦ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៦ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៦ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៩ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨ព័ត៍មានកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គពេលល្ងាច


មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៩ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨ព័ត៍មានកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គពេលល្ងាច

អាន​បន្ត៖ មន្ទីរធនធានទឹក...

បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់តាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្តថ្ងៃទី០៨ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់តាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្តគិតចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី០៧ដល់ម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី០៨ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

អាន​បន្ត៖ បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់តាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្តថ្ងៃទី០៨ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៨ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

 

មន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំព័ត៌មានឧតុនិយមនិងជលសាស្ត្រ÷

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៨ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ 1-ឧតុនិយម +បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោងគិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី02. ដល់ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 03.សីហា.2018ភ្លៀង 7 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 2 - 34mmក្រុងសួង=4mm

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨