បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៧ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨

តាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៧ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨ ÷

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៧ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៣ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

តាមរបាយការណ៍របស់ មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៣ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានឧតុនិយម  ÷

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៣ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១១ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១១ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨តាមរបាយកាណ៍របស់ មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ព័ត៌មានឧតុនិយម ÷

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១១ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ដល់ថ្ងៃទី១៣ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

តាមរបាយកាណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានអោយដឹងថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលពីកម្រិចសម្ពាធទាបខ្សោយ

(លើផ្ទៃដី)បាននិងកំពុងក្របដណ្ដប់លើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អាន​បន្ត៖ ព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ដល់ថ្ងៃទី១៣ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

អាកាធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៧ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៧ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨ តាមរបាយកាណ៍របស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ព័ត៌មានឧតុនិយម ÷

អាន​បន្ត៖ អាកាធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៧ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

អាកាធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៩ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៩ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨ មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូឃ្មុំ ព័ត៌មានឧតុនិយម ÷

អាន​បន្ត៖ អាកាធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៩ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

អាកាធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១០ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី១០ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨តាមរបាយកាណ៍របស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ព័ត៌មានឧតុនិយម ÷

អាន​បន្ត៖ អាកាធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១០ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

អាកាសធាតុថ្ងៃទិ21ខែមីនាឆ្នាំ២០១៨

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ព័ត៌មានឧតុនិយម ÷

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុថ្ងៃទិ21ខែមីនាឆ្នាំ២០១៨