បណ្តាញសង្គម

Instagram មានមុខងារថ្មី អាចឲ្យដឹងថាឧស្សាហ៍លេងជាមួយនរណាជាងគេ

Instagram បានធ្វើការអាប់ដេតបន្ថែមនូវមុខងារថ្មី ដែលក្នុងនោះមាននូវមុខងារឈ្មោះ "Most shown in feed” ប្រាប់អំពីអ្នកដែលបង្ហាញលើ Feed របស់អ្នកច្រើនជាងគេ និង "Least interacted with” អ្នកដែលអ្នកមិនសូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយ។

អាន​បន្ត៖ Instagram មានមុខងារថ្មី អាចឲ្យដឹងថាឧស្សាហ៍លេងជាមួយនរណាជាងគេ

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្អៃទទី០៧ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៧ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០ ៖
ព័ត៌មានឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
-នៅគ្រប់ក្រុង ស្រុក ស្មើ 0mm
+សីតុណ្ហភាព
»»»-Min= 21,2℃
»»»-Max=33,4℃


***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!
https://www.youtube.com/ch…/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg/videos…
FacebookPage
https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum/
https://www.facebook.com/pditbk/
http://pditbaungkhmum.org/
https://www.facebook.com/AKPTBK

សេចក្កីជួនដំណឹងស្ដីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាសថ្ងៃទី០៤ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០

 សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសថ្ងៃទី០៤ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០

 

***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!
https://www.youtube.com/ch…/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg/videos…
FacebookPage
https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum/
https://www.facebook.com/pditbk/
http://pditbaungkhmum.org/
https://www.facebook.com/AKPTBK

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣១ខែមករាឆ្នាំ២០២០

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣១ខែមករាឆ្នាំ២០២០ ៖

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣១ខែមករាឆ្នាំ២០២០

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣០ខែមករាឆ្នាំ២០២០

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣០ខែមករាឆ្នាំ២០២០ ៖ 

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣០ខែមករាឆ្នាំ២០២០

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៩ខែមករាឆ្នាំ២០២០

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៩ខែមករាឆ្នាំ២០២០ ៖

ព័ត៌មានឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
»»»-នៅគ្រប់ក្រុង ស្រុក ស្មើ 0mm
+សីតុណ្ហភាព
»»»-Min= 21,7℃
»»»-Max=33,2℃ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធាន មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ
***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!
https://www.youtube.com/ch…/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg/videos…
FacebookPage
https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum/
https://www.facebook.com/pditbk/
http://pditbaungkhmum.org/
https://www.facebook.com/AKPTBK

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៨ខែមករាឆ្នាំ២០២០

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៨ខែមករាឆ្នាំ២០២០ ៖

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៨ខែមករាឆ្នាំ២០២០

ត្រឹមតែ ២ ម៉ូដែលនេះ Toyota លក់ពេញទីផ្សារស្រុកខ្មែរ

ជិតមួយសតវត្សរ៍ទៅហើយដែលក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ប្រទេស ជប៉ុន (Toyota) បានឈរជើងរឹងមាំមកទាល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ជាមួយការផលិតរថយន្ដរាប់សែនគ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលធ្វើការលក់ចេញទៅកាន់តំបន់ល្បីៗជុំវិញពិភពលោក រួមទាំងកម្ពុជា ។

អាន​បន្ត៖ ត្រឹមតែ ២ ម៉ូដែលនេះ Toyota លក់ពេញទីផ្សារស្រុកខ្មែរ

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៧ខែមករាឆ្នាំ២០២០

 មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៧ខែមករាឆ្នាំ២០២០ ៖

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៧ខែមករាឆ្នាំ២០២០

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៦ខែមករាឆ្នាំ២០២០

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៥ខែមករាឆ្នាំ២០២០ ៖
ព័ត៌មានឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
»»»»-នៅគ្រប់ក្រុង ស្រុក ស្មើ 0mm
+សីតុណ្ហភាព
»»»»-Min= 21,2℃
»»»»-Max=33,1℃
ដកស្រង់ចេញពី លោក  យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកននិង ឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ

 

***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!
https://www.youtube.com/ch…/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg/videos…
FacebookPage
https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum/
https://www.facebook.com/pditbk/
http://pditbaungkhmum.org/
https://www.facebook.com/AKPTBK

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៥ខែមករាឆ្នាំ២០២០

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៥ខែមករាឆ្នាំ២០២០ ៖

អាន​បន្ត៖ អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៥ខែមករាឆ្នាំ២០២០

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៩ខែមករាឆ្នាំ២០២០

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៩ខែមករាឆ្នាំ២០២០៖
ព័ត៌មានឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
»»»-នៅគ្រប់ក្រុង ស្រុក ស្មើ 0mm
+សីតុណ្ហភាព
»»»-Min= 24℃
»»»-Max=33,9℃

 


***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!
https://www.youtube.com/channel/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg/videos?view_as=subscriber
FacebookPage
https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum/
https://www.facebook.com/pditbk/
http://pditbaungkhmum.org/

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី០៨ខែមករាឆ្នាំ២០២០

***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!
https://www.youtube.com/ch…/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg/videos…
https://web.facebook.com/tvtbaungkhmum/
https://web.facebook.com/pditbk/
http://pditbaungkhmum.org/