បណ្តាញសង្គម

លទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឆ្នាំ២០១៤

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្តិទី២ បានប្រព្រឹត្តទៅ នាថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ហើយមកដល់ពេលនេះ គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានផ្សាយលទ្ធផលបឋម ដូចខាងក្រោម។