បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៩ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី.២៩.០៥.២០១៩


*ព័ត៌មានឧតុនិយម
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 25,6℃
-Max=34,9℃
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 3 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 2 - 12mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=2mm
-ស្រុកពញាក្រែក=11mm
-ស្រុកមេមត់=12mm


ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ