បណ្តាញសង្គម

ត្រកូល Lexus 300 ដឹង​ថា​ ម៉ូដែល​​ណា ស៊ីសាំង​ច្រើនជាង​គេ

Lexus គឺជាម៉ាករថយន្តដ៏ពេញនិយម មួយនៅក្នុងពិភពលោក ដោយសារតែការរចនាប្រកប ដោយភាពទាក់ទាញ គ្រឿងក្នុងប្រកបដោយប្រណីតភាព និងមានភាពធន់ក្នុងការបើកបរ។

ដោយសារវាស្ថិតក្រោម ការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនមេ Toyota ប្រទេសជប៉ុន ដែលជាក្រុមហ៊ុន ផលិតរថយន្តលេខ ១ លើពិភពលោកនោះ ធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែមានទំនុកចិត្តក្នុងការទិញយកមកប្រើប្រាស់ទៅទៀត។

យ៉ាងណាមិញ អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនក៏ បានត្រិះរិះពិចារណាចំពោះ កម្រិតស៊ីសាំងរបស់រថយន្ត Lexus តាមម៉ូដែលនីមួយៗ ព្រោះថាពេលប្រើប្រាស់រថយន្ត អត្រាស៊ីសាំងនេះហើយ ដែលបង្ហាញថាយើង នឹងត្រូវចំណាយជាប្រចាំ ជាមួយរថយន្តនេះដល់កម្រិតណា។

ខាងក្រោមនេះជាអត្រាស៊ីសាំងរបស់រថយន្ត Lexus៖

Lexus RX300


  • ស៊េរីឆ្នាំ ១៩៩៩ (ប៉ុង ) ស៊ីសាំងជាមធ្យម ១៣,១០ លីត្រ/១០០គ.ម (១៤,៧០ លីត្រ ក្នុងក្រុង ១០,៧០ លីត្រ ក្រៅក្រុង)

  • ស៊េរីឆ្នាំ ១៩៩៩ (ប៉ុង ) ស៊ីសាំងជាមធ្យម ១៣,៨០ លីត្រ/១០០គ.ម (១៤,៧០ លីត្រ ក្នុងក្រុង ១១,៨០ លីត្រ ក្រៅក្រុង)

  • ស៊េរីឆ្នាំ ២០០០ (ប៉ុង ) ស៊ីសាំងជាមធ្យម ១៣,១០ លីត្រ/១០០គ.ម (១៤,៧០ លីត្រ ក្នុងក្រុង ១០,៧០ លីត្រ ក្រៅក្រុង)

  • ស៊េរីឆ្នាំ ២០០០ (ប៉ុង ) ស៊ីសាំងជាមធ្យម ១៣,៨០ លីត្រ/១០០គ.ម (១៥,៧០ លីត្រ ក្នុងក្រុង ១១,៨០ លីត្រ ក្រៅក្រុង)

  • ស៊េរីឆ្នាំ ២០០១ (ប៉ុង ) ស៊ីសាំងជាមធ្យម ១៣,៨០ លីត្រ/១០០គ.ម (១៥,៧០ លីត្រ ក្នុងក្រុង ១១,៨០ លីត្រ ក្រៅក្រុង)

  • ស៊េរីឆ្នាំ ២០០២ (ប៉ុង ) ស៊ីសាំងជាមធ្យម ១៣,៨០ លីត្រ/១០០គ.ម (១៤,៧០ លីត្រ ក្នុងក្រុង ១១,២០ លីត្រ ក្រៅក្រុង)

  • ស៊េរីឆ្នាំ ២០០២ (ប៉ុង ) ស៊ីសាំងជាមធ្យម ១៣,៨០ លីត្រ/១០០គ.ម (១៥,៧០ លីត្រ ក្នុងក្រុង ១១,៨០ លីត្រ ក្រៅក្រុង)

  • ស៊េរីឆ្នាំ ២០០៣ (ប៉ុង ) ស៊ីសាំងជាមធ្យម ១៣,៨០ លីត្រ/១០០គ.ម (១៤,៧០ លីត្រ ក្នុងក្រុង ១១,២០ លីត្រ ក្រៅក្រុង)

  • ស៊េរីឆ្នាំ ២០០៣ (ប៉ុង ) ស៊ីសាំងជាមធ្យម ១៣,៨០ លីត្រ/១០០គ.ម (១៥,៧០ លីត្រ ក្នុងក្រុង ១១,៨០ លីត្រ ក្រៅក្រុង)

 

សម្រាប់រថយន្ត Lexus ម៉ូដែលផ្សេងទៀត សូមតាមដានទស្សនាជាមួយ Sabay ទាំងអស់គ្នា។

ដកស្រង់ពី៖ Sabay