បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៣ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រឹកថ្ងៃទី.២៣.០៥.២០១៩


*ព័ត៌មានឧតុនិយម
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 25,4℃
-Max=35℃
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 4 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 3 - 28mm
-ស្រុកអូរាំងឳ=28mm
-ស្រុកតំបែរ=4,3mm
-ស្រុកពញាក្រែក=10mm
-ស្រុកមេមត់=3mm

រាយការណ៍ដោយ លោក យា វឿន មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ