បណ្តាញសង្គម

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី២០ដល់ថ្ងៃទី២៦ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី២០ដល់ថ្ងៃទី២៦ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩

 

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី១៩ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩