បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២១ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២១ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
នៅគ្រប់ ក្រុង ស្រុក ស្មើ 0mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 27℃
-Max=35,2℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី21-6-2019
ទឹកមានកម្ពស់ =4,55m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកឡើង=0,08m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=3,28m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពីលោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២១ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩