បណ្តាញសង្គម

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ដល់ថ្ងៃទី០២ខែកក្ដដាឆ្នាំ២០១៩

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ដល់ថ្ងៃទី០២ខែកក្ដដាឆ្នាំ២០១៩

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមថ្ងៃទី២៦ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩