បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០១ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០១ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 6 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 1 - 26mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=1mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=12mm
-ស្រុកអូរាំងឳ=8,5mm
-ស្រុកតំបែរ=5mm
-ស្រុកពញាក្រែក=26mm
-ស្រុកមេមត់=5mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 24,6℃
-Max=33,3℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.01-7-2019
ទឹកមានកម្ពស់ =4,04m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក=0,10m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=2,40m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី  លោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី០១ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៩