បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៣ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៣ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 7 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 8 - 43mm
-ក្រុងសួង=8mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=13,3mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=32,5mm
-ស្រុកអូរាំងឳ=20mm
-ស្រុកតំបែរ=43mm
-ស្រុកពញាក្រែក=8mm
-ស្រុកមេមត់=26mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 25℃
-Max=33,1℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.03-7-2019
ទឹកមានកម្ពស់ =4,06m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកឡើង=0,19m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=2,72m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី លោក  យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៣ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩