បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 2 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 1 - 3mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=1mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=3mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 24,3℃
-Max=29,5℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.05-7-2019
ទឹកមានកម្ពស់ =4,60m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកឡើង=0,20m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=2,24m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m


 ដកស្រង់ចេញពី លោក  យា វឿន ប្រធាន មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩