បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩៖ ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ


1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោងភ្លៀងបានធ្លាក់ ៥ /៧ ក្រុង.ស្រុកពី ១-៦mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=៣mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=១mm
-ស្រុកតំបែរ=៣,៤mm
-ស្រុកពញាក្រែក=២,៣mm
-ស្រុកមេមត់=៦mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= ២៥,៣℃
-Max=៣៣℃
២-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.0២-៨-២០១៩
ទឹកមានកម្ពស់ =៦,៨០m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកឡើង=0,៥០m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=៨,២២m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = ១៥,២០m

ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩