បណ្តាញសង្គម

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី២០ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

 ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី២០ ដល់ ថ្ងៃទី២៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

 

ដកស្រង់ចេញពីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមថ្ងៃទី២០ខែ សីហាឆ្នាំ២០១៩