បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៩ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩៖

 

ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 6 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 12 - 56mm
»»»-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=17,5mm
»»»-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=36mm
»»»-ស្រុកអូរាំងឳ=47mm
»»»-ស្រុកតំបែរ=29,7mm
»»»-ស្រុកពញាក្រែក=56mm
»»»-ស្រុកមេមត់=12mm
+សីតុណ្ហភាព
»»»-Min= 24℃
»»»-Max=32,3℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
»»»នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.29-8-2019
»»»ទឹកមានកម្ពស់ =11,54m
»»»ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកឡើង=0,06m
»»»ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=3,86m
»»»កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី លោក  យា វឿន ប្រធាន មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩