បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៥ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ  ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩ ៖


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 3 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 5 - 10mm
»»»-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=10mm
»»»-ស្រុកតំបែរ=5mm
»»»-ស្រុកមេមត់=7,5mm
+សីតុណ្ហភាព
»»»-Min= 24,5℃
»»»-Max=29,8℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.05-9-2019
»»»ទឹកមានកម្ពស់ =14,10m
»»»ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកឡើង=0,50m
»»»ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=1,17m
»»»កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី លោក  យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ  ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩