បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣០ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣០ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩ ៖ 

 ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ

1-ឧតុនិយម

+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង

ភ្លៀងបានធ្លាក់ 3 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 3 - 6mm

»»»-ស្រុកតំបែរ=3mm

»»»-ស្រុកពញាក្រែក=6mm

»»»-ស្រុកមេមត់=5,6mm

+សីតុណ្ហភាព

»»»-Min= 25,1℃ 

»»»-Max=32,9℃

2-ជលសាស្ត្រ

+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.30-9-2019

»»»ទឹកមានកម្ពស់ =10,18m

»»»ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកស្រក=0,52m

»»»ធៀបទៅឆ្នាំមុននៅពេលវេលាដូចគ្នាឆ្នាំនេះទាបជាង=2,28m

»»»កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

 

ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣០ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩