បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៥ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៥ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩

 

ព័ត៌មានឧតុនិយម 

+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង

-នៅគ្រប់ក្រុង ស្រុក ស្មើ 0mm

+សីតុណ្ហភាព

-Min= 24,7℃ 

-Max=33,5℃


ដកស្រង់ចេញពី លោក  យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៥ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩