បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី០៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹកជំនន់ថ្ងៃទី០៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧

 

 

ការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឩតុនិយម ថ្ងៃទី ០៨ ខែ កញ្ញាឆ្នាំ២០១៧