បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧

 សូមគោរពរាយការណ៏ជូនព័ត៌មានទឹកភ្លៀង , ទឹកទន្លេមេគង្គ និង សីតុណ្ណភាព ÷


1-បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
គិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 17 ដល់
ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 18.វិច្ឆិកា.2017
ពុំមានភ្លៀងទេ
2-កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 18.វិច្ឆិកា.2017
ទឹកមានកម្ពស់ 7,56 m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក =0,18 m
ធៀបឆ្នាំមុន ខ្ពស់ជាង=0,24 m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m
3- សីតុណ្ហភាព
Min= 25,4℃ , Max=32,7℃


គោរពជូនពីខ្ញុំបាទ យា វឿន