បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៤ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧

 សូមគោរពរាយការណ៏ជូនព័ត៌មានទឹកភ្លៀង , ទឹកទន្លេមេគង្គ និង សីតុណ្ណភាព ÷


1-បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
គិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 23 ដល់
ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 24.វិច្ឆិកា.2017
ពុំមានភ្លៀងទេ
2-កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 24.វិច្ឆិកា.2017
ទឹកមានកម្ពស់ 6,76m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក =0,04 m
ធៀបឆ្នាំមុន ទាបជាង=0,53 m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m
3- សីតុណ្ហភាព
Min= 23,8℃ , Max=32,7℃


គោរពជូនពីខ្ញុំបាទ យា វឿន