បណ្តាញសង្គម

ព្យាកណ៍អាកាសធាតុថ្ងៃទី២៣ដល់ថ្ងៃទី៣១ខែមករាឆ្នាំ២០១៨

ព្យាករណ៏អាកាសធាតុថ្ងៃទី២៣ដល់ថ្ងៃទី៣១ខែមករាឆ្នាំ២០១៨

 

ដកស្រង់ពីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមថ្ងៃទី២៣ខែមករាឆ្នាំ២០១៨