បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី០១ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៨

 

 

ការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមផ្សាយថ្ងៃទី01-ខែកុម្ភៈ