បណ្តាញសង្គម

សេចក្កីជូនដំណឹងស្ដីពី ស្ថានភាព និងឥទ្ទិពល់របស់ព្យះទី2ឈ្មោះសាន់បា(SANBA)

សេចក្កីជូនដំណឹងស្ដីពី ស្ថានភាព និងឥទ្ទិពល់របស់ព្យះទី2ឈ្មោះសាន់បា(SANBA)

 

ការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ថ្ងៃទី13ខែកុម្ពៈឆ្នាំ2018