បណ្តាញសង្គម

អាកាធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៩ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៩ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨ មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូឃ្មុំ ព័ត៌មានឧតុនិយម ÷

»បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង គិតពីម៉ោង7ព្រឹក ថ្ងៃទី 08.ដល់ ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 09.មេសា .2018 មិនមានភ្លៀងទេស

»សីតុណ្ហភាព -Min= 23,3 ℃ , Max=33,7 ℃


ដកស្រង់ចេញពីមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូឃ្មុំ