បណ្តាញសង្គម

អាកាធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៧ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៧ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨ តាមរបាយកាណ៍របស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ព័ត៌មានឧតុនិយម ÷

 

»-បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង គិតពីម៉ោង7ព្រឹក ថ្ងៃទី 06.ដល់ ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 07.មេសា .2018 ភ្លៀងបានធ្លាក់លើ គ្រប់ ក្រុង.ស្រុក ពី 1 - 24mm

»-ក្រុងសួង=1,5mm

»-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=6mm

»-ស្រុកក្រូចឆ្មារភ្លៀងក្រៅតម្រង ប្រមាណពី 1-5mm

»-ស្រុកអូរាំងឳ=15,2mm

»-ស្រុកតំបែរ=18mm

»-ស្រុកពញាក្រែក=10mm

»-ស្រុកមេមត់=24mm

»-សីតុណ្ហភាព -Min= 24,2 ℃ , Max=34,5 ℃


ដកស្រង់ចេញពីមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ