បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៤ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៤ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោងគិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 03 .ដល់
ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 04.កញ្ញា.2018ភ្លៀង6/7ក្រុង.ស្រុកពី 1 - 30mm
-ក្រុងសួង=6mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=9,5mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារភ្លៀងក្រៅតម្រងពី1 - 5mm
-ស្រុកតំបែរ=15,7mm
-ស្រុកពញាក្រែក=8mm
-ស្រុកមេមត់=30mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 23,1 ℃ , Max=31 ℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 04.កញ្ញា.2018
ទឹកមានកម្ពស់ =15,32m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក=0,08m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះខ្ពស់ជាង=3,05m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៤ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨