បណ្តាញសង្គម

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី១ដល់ថ្ងៃទី០៧ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៨

 

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី១ដល់ថ្ងៃទី០៧ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៨

 

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី៣១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៨