បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៥ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷


1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
គិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី04.ដល់
ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 05.ធ្នូ.2018
ពុំមានភ្លៀងទេ
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 23,2℃ , Max=33,5℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី05.ធ្នូ.2018
ទឹកមានកម្ពស់ =4,68m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកនឹង(ស្មើម្សិលមិញ)
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=1,42m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

 

 

 


ដកស្រង់ចេញពីលោក យា វឿនប្រធានន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៥ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨