បណ្តាញសង្គម

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ដល់ថ្ងៃទី១១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨

 

 

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ដល់ថ្ងៃទី១១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨

 

 

 

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមថ្ងៃទី០៤ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨