បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៤ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

 

ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ ÷

1-ឧតុនិយម

+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង

គិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី13.ដល់

ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 14.ធ្នូ.2018

ពុំមានភ្លៀងទេ

+សីតុណ្ហភាព

-Min= 24,5℃ , Max=31,8℃

2-ជលសាស្ត្រ

+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ

នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី14.ធ្នូ.2018

ទឹកមានកម្ពស់ =4,36m

ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ 

ទឹកស្រក=0,06m

ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=1,54m

កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ

ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធាន មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី១៤ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨