បណ្តាញសង្គម

ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសកំណត់ មណ្ឌលប្រឡង សញ្ញាបត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ម្សិលមិញនេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាន បានចេញប្រកាស ស្តីពីការកំណត់ មណ្ឌលប្រឡង សញ្ញាបត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤ នៅតាមបណ្តារាជធានី ខេត្ត ដែលចុះហត្ថលេខា ដោយ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហង់ ជូនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសូងនេះផ្ទាល់។